معرفی همکاران

 

ردیف

نام

پیشینه‎ی کاری

تحصیلات

پست سازمانی

1

رسل کرباسی

تدریس تفسیر قرآن کریم، مدیریت کانون فرهنگی مساجد

دانشجوی ارشد اخلاق کاربردی

مدیر آموزشگاه

2

منصوره یزدیان

کارشناس اجرایی مؤسسه ی فرهنگی آموزشی پارسا، مدرس ریاضیات

کارشناسی ریاضی کاربردی

کارشناس اجرایی

3فائزه سادات هاشمیان

مدرس قرآن کریم

مدرس دینی و قرآن دبیـرستان

مدرس روانشناسی

مشاور دبستان دوره ی دوم هدی

مدیر و مشاور دبیـرستان روشنگر

کارشناسی ارشد علوم

قرآن و حدیث

مسؤول آموزش
4فاطمه رضایی

مدیر مؤسسه‎ی قرآنی فرهنگ اسلام

مسئول آموزش حوزه‎ی مقاومت کوثر

دیپلمکارشناس آموزش