ساعت کار مدارس هدی در خرداد ماه


پیش دبستان هدی
: دوشنبه تا چهارشنبه ساعت
8 تا 12

دبستان های هدی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13

دبیرستان‎های هدی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13


شکیبا باشید...