مدارک مورد نیاز ثبت نام در پیش دبستان و دبستان های هدی

مدارک موردنیاز برای ثبتِنام پذیرفتهشدگان در پیشدبستان و دبستانهای مجتمع هدی

 

پیش دبستان

1) اصل و 2 سری کپی شناسنامهی نوآموز

2) 6 قطعه عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده با حجاب کامل

3) اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر دانشآموز

4) اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مادر دانشآموز

5) تأییدیه‎ی آزمایش انگل از سوی پزشک

6) مدارک مربوط به خانوادههای محترم شهدا، جانبازان، ایثارگران و فرهنگیان

7) تکمیل فرم های ثبتنام از سوی والدین

8) تکمیل فرم منشور اخلاقی مجتمع از سوی والدین

9) تأیید امور مالی مجتمع (به همراه داشتن دسته چک و کارت عابر بانک)

 

دبستان دورهی اول:

پایهی اول:

1) اصل و کپی شناسنامهی دانشآموز

2) 8 قطعه عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده

3) کارت سنجش سلامت دانش­آموز

4) کپی شناسنامه و کارت ملی پدر دانشآموز

5) کپی شناسنامه و کارت ملی مادر دانشآموز

6) کپی گواهینامهی پایان دورهی پیشدبستان

7) مدارک مربوط به خانوادههای محترم شهدا، جانبازان، ایثارگران و فرهنگیان

8) تکمیل فرم های ثبتنام از سوی والدین

9) تأیید امور مالی مجتمع (به همراه داشتن دسته چک و کارت عابر بانک)

 

دبستان دورهی دوم:

پایهی چهارم:

1) اصل و کپی تمام صفحات شناسنامهی دانشآموز

2) 6 قطعه عکس رنگی 4×3 (جدید) با حجاب کامل

3) کپی شناسنامه و کارت ملی پدر دانشآموز

4) کپی شناسنامه و کارت ملی مادر دانشآموز

5) تکمیل فرم های ثبتنام از سوی والدین

6) تکمیل فرم منشور اخلاقی مجتمع از سوی والدین

7) تأیید امور مالی مجتمع (به همراه داشتن دسته چک و کارت عابر بانک)


شکیبا باشید...